สถานที่
เลือกสถานที่สาขา
เพิ่มเติม ซ่อน
Le Cordon Bleu โลโก้
 1. เลือกสถานที่สาขา
  • เลือกหมวดหมู่
   • เลือกหลักสูตร
    • โปรดเลือก
     ฉันเป็น
    • เลือกวันที่
     • จำนวนที่นั่ง
       ตรวจสอบตัวเลือกของท่าน
       • สาขา:
       • หลักสูตร:
       • หลักสูตร:
       • วันที่:
       • จำนวนที่นั่ง:
       บรรจุลงในกระเป๋านักเรียนแล้ว
       • หลักสูตร:
       เกิดข้อผิดพลาด

       ดำเนินการต่อเพื่อชำระเงิน

       ดูข้อมูลหลักสูตร

       กลับไปยังหน้าหลัก
       เลือกสาขา
       ประวัติโดยย่อ
       เพิ่มเติม ซ่อน


       หลักสูตรภาคทฤษฎี และการศึกษาผ่านสถานการณ์จำลองในการจัดการร้านอาหารแบบออนไลน์ ตลอด 6 วัน ที่จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างชาญฉลาด ไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจเลือกทำเลที่ตั้งร้าน การวางแผนการครัวและห้องอาหาร การตลาด การเงิน การจัดซื้อ บุคลากร และการจัดการรายการอาหาร

        

       ข้อมูลเพิ่มเติม

       จำนวนชั่วโมงรวม: 25 ชั่วโมง
       ระยะเวลาเรียน: เรียนวันจันทร์ - วันศุกร์
       วันเรียน: วันจันทร์ 20 - วันศุกร์ 24 พฤศจิกายน 2560  | **ดาวน์โหลด ตารางเรียน (*เต็ม)
       จำนวนชั่วโมงต่อวัน: 3 ชั่วโมง เวลา 8.30 - 11.30 น. | 6 ชั่วโมง เวลา 8.30 - 17.30 น.
       ภาษาที่ ใช้ในการเรียน: ภาษาอังกฤษ
       จำนวนผู้เรียน: 25 ท่าน
       ค่าเรียน: 12,000 บาท

       **หมายเหตุ: ผู้เรียนจำเป็นต้องผ่านการทดสอบก่อนเรียน และเขียนบรรยายเกี่ยวกับแรงจูงใจ (Motivation) ของคุณในการเรียนหลักสูตรนี้ จำนวน 250 คำ ผู้สนใจสมัครเรียน กรุณาทำแบบทดสอบก่อนเรียนให้สมบูรณ์ จากนั้นทางโรงเรียนฯ จะติดต่อกลับท่านเพื่อนัดหมายการชำระค่าเรียนต่อไป

       ข้อมูลหลักสูตร

       • หัวข้อหลักสูตร
        • การทำวิจัยทางการตลาด (Market Research)
        • การเลือกทำเลที่ตั้งร้าน (Location Selection)
        • งบกำไรขาดทุน (The Income Statement)
        • การออกแบบรายการอาหาร (Menu Design)
        • การตั้งราคา (Pricing)
        • การควบคุมการจัดซื้อและคลังสินค้า (Purchasing and Inventory Control)
        • การวางผังร้าน และอุปกรณ์ (Layout and Equipment)
        • การจัดการบุคลากร (Staffing)
        • การโฆษณา (Advertising)
        • การกำหนดโครงสร้างเมนู (Menu Engineering)

       หลักสูตรอื่น ๆ

       TOP