Le Cordon Bleu โลโก้เรียนรู้แนวคิดการจัดตกแต่งอาหารเพื่อการถ่ายภาพเบื้องต้น ไอเดียการสร้างเรื่องราวและเพิ่มมูลค่าให้เมนูอาหาร รวมทั้งการเลือกภาชนะ อุปกรณ์ประกอบฉาก มุมมองการถ่ายภาพอาหาร และหลักในการถ่ายภาพอาหารด้วยแสงธรรมชาติ และการเลือกใช้อุปกรณ์อย่างง่ายให้เกิดภาพถ่ายอาหารที่สวยงาม และนำไปใช้งานได้อย่างเหมาะสม

เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจกระบวนการจัดตกแต่งอาหารเพื่อการถ่ายภาพ การสร้างเรื่องราวและมูลค่าให้เมนูอาหาร สามารถจัดอาหารและถ่ายภาพอาหารได้เองด้วยแสงธรรมชาติ เข้าใจการนำภาพอาหารไปใช้และการเอาต์พุตภาพเพื่อให้เกิดผลลัพท์ตรงตามวัตถุประสงค์

การเรียนการสอนเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจพื้นฐานการจัดวางองค์ประกอบในจานอาหาร องค์ประกอบของภาพอาหารที่ช่วยสร้างความน่าสนใจและบอกเล่าเรื่องราวได้ ฝึกจัดตกแต่งอาหารตามความคิดสร้างสรรค์และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ฝึกถ่ายภาพอาหารด้วยแสงธรรมชาติ เรียนรู้การพิมพ์ภาพถ่ายของผู้เรียนด้วยเครื่องพิมพ์คุณภาพ พร้อมรับภาพผลงานขนาด A4 เป็นที่ระลึก 3 ชิ้นงาน โดยภาพอาหารของผู้เรียนจะได้รับคำแนะนำโดยผู้สอนและช่างภาพถ่ายภาพอาหารมืออาชีพ

ตารางเรียน

วันที่ 1

08.30 น. ลงทะเบียน
09.00- 11.30 น. บรรยายและสาธิตหัวข้อพื้นฐานการจัดอาหาร ไอเดียการสร้างเรื่องราวและเพิ่มมูลค่าให้อาหาร
11.30- 12.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
12.30- 14.00 น. ผู้เรียนลงมือปฏิบัติถ่ายภาพชิ้นงานที่ 1 และสั่งพิมพ์
14.00- 15.00 น. บรรยายหัวข้อพื้นฐานการจัดอาหารเพื่อการถ่ายภาพ การเลือกภาชนะอุปกรณ์ประกอบฉาก
15.00- 16.00 น. ผู้สอน Feedback ผลงาน และตอบคำถาม


วันที่ 2

09.00-11.30 น. การถ่ายภาพอาหารด้วยแสงธรรมชาติ แมุมมองการถ่ายภาพอาหาร และสาธิตการถ่ายภาพโดยช่างภาพมืออาชีพด้านการถ่ายรูปอาหาร
11.30-12.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
12.30-13.00 น. ผู้เรียนลงมือปฏิบัติพร้อมถ่ายภาพชิ้นงานที่ 2 และสั่งพิมพ์
13.00-15.00 น. ผู้เรียนลงมือปฏิบัติพร้อมถ่ายภาพชิ้นงานที่ 3 และสั่งพิมพ์
15.00-16.00 น. รับคำแนะนำและถาม-ตอบกับผู้สอนและช่างภาพ
16.00-16.30 น. มอบประกาศนียบัตรและถ่ายภาพร่วมกัน

อาจารย์ผู้สอน

  • แสงปทีป แก้วสาคร
  • จิรวัฒน์ มหาทรัพย์ถาวร
ตัวอย่างผลงานภาพถ่ายจากเวิร์คช็อป

ข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เรียน: วันพฤหัสบดีที่ 26 และศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2562
จำนวนชั่วโมงรวม: 12 ชั่วโมง
ระยะเวลาเรียน: 9.00 - 16.00 น.
ภาษาที่ ใช้ในการเรียน: ภาษาไทย
จำนวนผู้เรียน: 14 ท่าน
ค่าเรียน: 22,000 บาท

ขออภัย ท่านไม่สามารถดูข้อมูลส่วนนี้ได้ชั่วคราว
TOP