Le Cordon Bleu โลโก้

การออกแบบสร้างสรรค์ รูปแบบ และจุดเด่นในการนำเสนออาหาร ถือเป็นส่วนประกอบสำคัญและมีอิทธิผลมากขึ้น เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น 3 วัน “การออกแบบตกแต่งอาหารและเวิร์คช็อปการถ่ายภาพ” ที่รวบรวมความรู้และเทคนิคต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดวาง และออกแบบอาหาร พร้อมทักษะการถ่ายภาพอย่างเข้มข้น

ผู้เรียนจะได้รับความรู้เกี่ยวกับการออกแบบตกแต่งจานอาหาร ทักษะและเทคนิคการถ่ายภาพ รวมทั้งความรู้เข้าใจในการจัดตกแต่งจานอาหาร พร้อมกิจกรรมการถ่ายภาพและการจัดองค์ประกอบภาพ เพื่อการนำเสนอผลงานในแบบที่เป็นเอกลักษณ์ การเรียนการสอนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกลงมือปฏิบัติ พร้อมคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญงานแบบมืออาชีพ

ข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เรียน: โปรดติดตามการเปิดหลักสูตรปี 2561!
จำนวนชั่วโมงรวม: 20 ชั่วโมง
ระยะเวลาเรียน: 3 วัน
จำนวนชั่วโมงต่อวัน: 6 - 7 ชั่วโมง ตั้งแต่ 9.00 - 16.00 น. และ 9.00 - 17.00 น.
ภาษาที่ ใช้ในการเรียน: ภาษาไทยพร้อมล่ามแปลภาษาอังกฤษ
จำนวนผู้เรียน: 14 ท่าน
ค่าเรียน: 28,500 บาท

ข้อมูลหลักสูตร

 • โครงสร้างหลักสูตร
  วันที่ 1
  • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการออกแบบตกแต่งอาหาร องค์ประกอบและการนำเสนอจานอาหาร
  • ทักษะการถ่ายภาพอาหาร
  • ความรู้เกี่ยวกับการจัดวาง และออกแบบตกแต่งอาหาร
  วันที่ 2
  • การจัดองค์ประกอบที่ดีของภาพอาหาร
  • ความรู้และเทคนิคการถ่ายภาพอาหาร ด้วยแสงธรรมชาติ
  • การออกแบบตกแต่งอาหารสำหรับการถ่ายภาพ
  วันที่ 3
  • การนำเสนอผลงานกลุ่ม: การออกแบบและการจัดตกแต่งอาหาร
  • ประมวลผลงานของผู้เรียน พร้อมคำแนะนำจากวิทยากรผู้สอน
 • คุณสมบัติผู้สมัคร
  ผู้สมัครต้องมีอายุตั้งแต่ 17 ปีขึ้นไป
  *ผู้เรียนต้องนำกล้องถ่ายรูปมาในวันเรียน
 • การสมัครเรียน
  ขออภัย ท่านไม่สามารถดูข้อมูลส่วนนี้ได้ชั่วคราว

หลักสูตรอื่น ๆ

หลักสูตรระยะสั้น
ข้อมูลเพิ่มเติม
หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับชีส
ข้อมูลเพิ่มเติม
หลักสูตรทั้งหมด
ข้อมูลเพิ่มเติม
TOP