Le Cordon Bleu โลโก้

ในหลักสูตร กร็องด์ ดิโปลม (Grand Diplôme®) ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ทั้งในหลักสูตรประกาศนียบัตรการประกอบอาหารคาว (Diplôme de Cuisine) และหลักสูตรประกาศนียบัตรการประกอบขนมอบ (Diplôme de Pâtisserie) โดยนักเรียนสามารถเลือกเรียนหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งก่อน หรือเรียนทั้งสองหลักสูตรควบคู่กันได้ ในกรณีที่เลือกเรียนทั้งสองหลักสูตรพร้อมกัน นักเรียนจะต้องเรียนในระดับเดียวกันทั้งสองหลักสูตร และเมื่อสำเร็จหลักสูตรประกาศนียบัตรการประกอบอาหารคาว และขนมอบทุกระดับ (ชั้นต้น ชั้นกลาง และชั้นสูง รวมทั้งสิ้น 6 ระดับ) นักเรียนจะได้รับประกาศนียบัตรการประกอบอาหารคาวและขนมอบ (Le Grand Diplôme) ซึ่งเปรียบเสมือนใบเบิกทางสู่การทำงานในธุรกิจและอุตสาหกรรมอาหารในระดับ สากล

หลักสูตร

หลักสูตรอื่นๆ

หลักสูตรประกาศนียบัตรการประกอบอาหารคาว
Find out more
หลักสูตรการทำขนมปัง
Find out more
หลักสูตรประกาศนียบัตรการประกอบขนมอบ
Find out more
TOP