Le Cordon Bleu โลโก้

ในหลักสูตร กร็องด์ ดิโปลม (Grand Diplôme®) ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ทั้งในหลักสูตรประกาศนียบัตรการประกอบอาหารคาว (Diplôme de Cuisine) และหลักสูตรประกาศนียบัตรการประกอบขนมอบ (Diplôme de Pâtisserie) โดยนักเรียนสามารถเลือกเรียนหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งก่อน หรือเรียนทั้งสองหลักสูตรควบคู่กันได้ ในกรณีที่เลือกเรียนทั้งสองหลักสูตรพร้อมกัน นักเรียนจะต้องเรียนในระดับเดียวกันทั้งสองหลักสูตร และเมื่อสำเร็จหลักสูตรประกาศนียบัตรการประกอบอาหารคาว และขนมอบทุกระดับ (ชั้นต้น ชั้นกลาง และชั้นสูง รวมทั้งสิ้น 6 ระดับ) นักเรียนจะได้รับประกาศนียบัตรการประกอบอาหารคาวและขนมอบ (Le Grand Diplôme) ซึ่งเปรียบเสมือนใบเบิกทางสู่การทำงานในธุรกิจและอุตสาหกรรมอาหารในระดับ สากล

หลักสูตร

วันเปิดเรียนและค่าเรียน

เลือกวันที่
2019
Apr 22, 2019 - Dec 20, 2019 ( หลักสูตรภาควันธรรมดา , สอนเป็นภาษาอังกฤษ , แปลภาษาไทย )
฿ 1,201,500.00
ค่าเรียนข้างต้นรวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้
  • ค่าธรรมเนียมการสมัคร: 3,000 บาท (สำหรับนักเรียนไทย) หรือ 5,000 บาท (สำหรับนักเรียนต่างชาติ)
  • ค่าเครื่องแบบนักเรียน: 9,500 บาท (สำหรับหลักสูตรภาควันธรรมดา)
  • ค่าอุปกรณ์ 55,000 บาท
  • ค่าเล่าเรียน: 1,134,000 บาท (พิเศษสำหรับนักเรียนไทย จาก 1,260,000 บาท) หรือ 1,296,000 บาท (พิเศษสำหรับนักเรียนต่างชาติ จาก 1,440,000 บาท)

หลักสูตรอื่นๆ

หลักสูตรประกาศนียบัตรการประกอบอาหารคาว
Find out more
หลักสูตรการทำขนมปัง
Find out more
หลักสูตรประกาศนียบัตรการประกอบขนมอบ
Find out more
TOP