Le Cordon Bleu โลโก้

การสมัครเข้าเรียนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร

ท่านสามารถสมัครเรียนหลักสูตรการประกอบอาหารของ เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต ได้ 2 วิธี

การยื่นใบสมัคร - หลักสูตรระดับประกาศนียบัตร

ขั้นตอนที่ 1 ยื่นเอกสารการสมัคร

กรอกใบสมัครให้สมบูรณ์ และยื่นใบสมัคร พร้อมกับแนบเอกสารการสมัครดังต่อไปนี้

โดยผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครได้ทาง

- อีเมล:lecordonbleu@dusit.com
- โทรสาร: 66 (0)2 237 8878
- ไปรษณีย์: โรงเรียนสอนการประกอบอาหารเลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต
เลขที่ 4, 4/5 อาคารเซนทาวเวอร์ ชั้น 17-19 ถนนราชดำริ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
- สมัครด้วยตนเองที่โรงเรียนฯ

จากนั้นโรงเรียนฯ จะดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของใบสมัครและเอกสารการสมัคร พร้อมทั้งตรวจสอบจำนวนที่ว่างของหลักสูตรที่ผู้สมัครประสงค์จะเข้าเรียน

ขั้นตอนที่ 2 รับหนังสือตอบรับเข้าศึกษา

ผู้สมัคร (หรือสถาบันแนะแนวการศึกษา) จะได้รับ “ชุดเอกสารตอบรับเข้าศึกษา” ที่ทางโรงเรียนฯ จะจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ ซึ่งประกอบไปด้วย

ขั้นตอนที่ 3 ชำระค่าเล่าเรียน และค่าธรรมเนียมหลักสูตรการศึกษา

ผู้สมัครชำระค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียม หลักสูตรฯ ภายในระยะเวลาที่โรงเรียนฯ กำหนด พร้อมทั้งส่งหลักฐานการชำระเงินกลับมายังโรงเรียนฯ ผ่านทาง

- อีเมล: thailand@cordonbleu.edu
- โทรศัพท์: 66 (0)2 237 8877
- โทรสาร: 66 (0)2 237 8878
- ไปรษณีย์: โรงเรียนสอนการประกอบอาหารเลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต
เลขที่ 4, 4/5 อาคารเซ็นทรัลทาวเวอร์ ชั้น 17-19 ถนนราชดำริ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
- ยื่นหลักฐานฯ ด้วยตนเองที่โรงเรียนฯ

TOP