Le Cordon Bleu โลโก้

การสมัครเข้าเรียนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร

ท่านสามารถสมัครเรียนหลักสูตรการประกอบอาหารของ เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต ได้ 2 วิธี

การยื่นใบสมัคร - หลักสูตรระดับประกาศนียบัตร

ขั้นตอนที่ 1 ยื่นเอกสารการสมัคร

กรอกใบสมัครให้สมบูรณ์ และยื่นใบสมัคร พร้อมกับแนบเอกสารการสมัครดังต่อไปนี้

โดยผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครได้ทาง

- อีเมล: thailand@cordonbleu.edu
- LINE: @lecordonbleudusit
- สมัครด้วยตนเองที่โรงเรียนฯ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-237-8877
จากนั้นโรงเรียนฯ จะดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของใบสมัครและเอกสารการสมัคร พร้อมทั้งตรวจสอบจำนวนที่ว่างของหลักสูตรที่ผู้สมัครประสงค์จะเข้าเรียน

ขั้นตอนที่ 2 รับหนังสือตอบรับเข้าศึกษา

ผู้สมัคร (หรือสถาบันแนะแนวการศึกษา) จะได้รับ “ชุดเอกสารตอบรับเข้าศึกษา” ที่ทางโรงเรียนฯ จะจัดส่งให้ทางอีเมล ซึ่งเอกสารประกอบไปด้วย

ขั้นตอนที่ 3 ชำระค่าเล่าเรียน และค่าธรรมเนียมหลักสูตรการศึกษา

ผู้สมัครชำระค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียม หลักสูตรฯ ภายในระยะเวลาที่โรงเรียนฯ กำหนด พร้อมทั้งส่งหลักฐานการชำระเงินกลับมายังโรงเรียนฯ ผ่านทาง

- อีเมล: thailand@cordonbleu.edu
- LINE: @lecordonbleudusit
- ยื่นหลักฐานฯ ด้วยตนเองที่โรงเรียนฯ

TOP