Le Cordon Bleu โลโก้

เรียนรู้หลักการออกแบบและการจัดตกแต่งอาหารเบื้องต้นเพื่อการถ่ายภาพ เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจพื้นฐานการจัดองค์ประกอบของอาหาร การเลือกภาชนะ และรูปแบบในการจัดวางอาหาร พร้อมศึกษาการใช้เทคนิคการกาหนดวัตถุ การใช้แสงจากธรรมชาติ และองค์ประกอบประเภทต่าง ๆ ในการถ่ายภาพอาหาร

การเรียนการสอนเน้นให้ผู้เรียนฝึกจัดวางและตกแต่งอาหาร พร้อมทั้งศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและการศึกษาจากผลงานจริง ผู้เรียนและผู้สอนจะมีส่วนร่วมในการนาเสนอและประเมินผลงานภาพถ่ายอาหารจากการสร้างสรรค์ตามสไตล์เฉพาะดัว

ข้อมูลเพิ่มเติม

จำนวนชั่วโมงรวม: 14 ชั่วโมง
ระยะเวลาเรียน: 2 วัน
วันที่เรียน: วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม และวันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2560 | **ดาวน์โหลดตารางเรียน
จำนวนชั่วโมงต่อวัน: 7 ชั่วโมง 09:00 น. - 17:00 น.
ภาษาที่ใช้ในการเรียน: ภาษาไทยพร้อมล่ามแปลภาษาอังกฤษ
จำนวนผู้เรียน: 14
ค่าเรียน: 18,000 บาท
คุณสมบัติผู้สมัคร: มีอายุ 17 ปีขึ้นไปและต้องมีพื้นฐานเบื้องต้นด้านการทำอาหาร

วันเปิดเรียนและการสมัครเรียน

หลักสูตรอื่น ๆ

เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต
การออกแบบและจัดตกแต่งอาหารเพื่อการถ่ายภาพ
ข้อมูลเพิ่มเติม
หลักสูตรระยะสั้น
ข้อมูลเพิ่มเติม
หลักสูตรทั้งหมด
ข้อมูลเพิ่มเติม
TOP