Le Cordon Bleu โลโก้

ผู้เรียนจะได้ฝึกปฏิบัติพร้อมทั้งนาเทคนิคต่างๆมาปรับใช้ โดยเริ่มตั้งแต่การวางคอนเซ็ปของการตกแต่งอาหาร องค์ประกอบของการตกแต่งอาหาร หลักการนาเสนอเรื่องราวแนวความคิด และเทคนิคการจัดตกแต่งอาหาร เพื่อการถ่ายภาพโฆษณา

การเรียนการสอนเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือฝึกปฏิบัติ ได้เรียนรู้และนาองค์ประกอบต่าง ๆ มาปรับใช้ภายใต้หัวข้อที่กาหนด มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเอง พร้อมคาแนะนาจากผู้เชี่ยวชาญงานแบบมืออาชีพ

ข้อมูลเพิ่มเติม

จำนวนชั่วโมงรวม: 14 ชั่วโมง
ระยะเวลาเรียน: 2 วัน
วันที่เรียน: วันศุกร์ที่ 8 กันยายน และวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 | **ดาวน์โหลดตารางเรียน
จำนวนชั่วโมงต่อวัน: 7 ชั่วโมง ตั้งแต่ 9.00 - 17.00 น.
ภาษาที่ใช้ในการเรียน: ภาษาอังกฤษพร้อมล่ามแปลภาษาไทย
จำนวนผู้เรียน: 16 ท่าน
ค่าเรียน: 18,000 บาท
*คุณสมบัติผู้สมัคร:
- มีอายุ 17 ปีขึ้นไป
- ต้องมีพื้นฐานเบื้องต้นด้านการทำอาหารและด้านการจัดตกแต่งอาหารและองค์ประกอบของอาหาร

วันเรียนและการสมัครเรียน

  • วันเรียนและการสมัครเรียน
    กรุณาสมัครเรียนออนไลน์และชำระค่าเรียนผ่านบัตรเครดิต (ไม่มีค่าธรรมเนียม)
    ขออภัย ท่านไม่สามารถดูข้อมูลส่วนนี้ได้ชั่วคราว

หลักสูตรอื่น ๆ

เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต
การออกแบบและการจัดตกแต่งอาหารเบื้องต้น
ข้อมูลเพิ่มเติม
หลักสูตรระยะสั้น
ข้อมูลเพิ่มเติม
หลักสูตรทั้งหมด
ข้อมูลเพิ่มเติม
TOP