สถานที่
เลือกสถานที่สาขา
Le Cordon Bleu
 1. เลือกสถานที่สาขา
  • เลือกหมวดหมู่
   • เลือกหลักสูตร
    • โปรดเลือก
     ฉันเป็น
    • เลือกวันที่
     • จำนวนที่นั่ง
       ตรวจสอบตัวเลือกของท่าน
       • สาขา:
       • หลักสูตร:
       • หลักสูตร:
       • วันที่:
       • จำนวนที่นั่ง:
       บรรจุลงในกระเป๋านักเรียนแล้ว
       • หลักสูตร:
       เกิดข้อผิดพลาด

       ดำเนินการต่อเพื่อชำระเงิน

       ดูข้อมูลหลักสูตร

       เลือกสาขา
       ประวัติโดยย่อ

       เนื้อหาของหลักสูตรครอบคลุมประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการของการผลิตเบียร์ ความรู้เกี่ยวกับวัตถุดิบและกระบวนการหมักเบียร์ รวมทั้งแหล่งผลิตเบียร์ที่มีชื่อเสียง พร้อมสัมผัสกับสุนทรียศิลป์ในการเลือกแก้ว และการชิมเบียร์หลากหลายประเภท มากถึง 9 ชนิด

       ข้อมูลเพิ่มเติม

       ระยะเวลา: 3 ชั่วโมง
       เวลาเรียน: 16.00 - 19.00 น.
       ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอน: ภาษาอังกฤษพร้อมล่ามแปลภาษาไทย
       จำนวนผู้เรียน: 14 ท่าน
       ค่าเรียน: 3,900 บาท
       วันเรียน: วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560

       ข้อมูลหลักสูตร

       หลักสูตรอื่น ๆ

       TOP