Le Cordon Bleu โลโก้


เรียนเพิ่มฟรี 1 คลาส เมื่อสมัครเรียนเทอมตุลาคม 2562

เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต


พิเศษ! รับสิทธิ์ เข้าเรียนคลาสสาธิตการทำอาหารเพิ่มฟรี! เมื่อยื่นใบสมัครหลักสูตรระยะยาว (หลักสูตรใดก็ได้) สำหรับเทอมตุลาคม 2562 พร้อมชำระค่าสมัคร 3,000 บาท (สำหรับนักเรียนไทย) หรือ 5,000 บาท (สำหรับนักเรียนต่างชาติ) ระหว่างวันที่ 20 - 27 ส.ค. 2562

หลักสูตรระยะยาวที่เปิดสอน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรหรือสิทธิพิเศษ โทร. 02-237-8877 หรือ LINE: @LeCordonBleuDusit

 

 

กรอกข้อมูลเพื่อรับสิทธิ์ทดลองเรียนฟรี

เอกสารการสมัคร
  •  ใบสมัคร
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • สำเนาหลักฐานการศึกษาระดับสูงสุด (สำเนาใบแสดงผลการศึกษา หรือใบประกาศนียบัตร)
  • เรียงความแสดงความตั้งใจในการเข้าศึกษาหลักสูตร
  • รูปถ่ายสี (พื้นหลังสีอ่อน เช่นขาว หรือฟ้า) 1 รูป หลักฐานการชำระเงินค่าสมัครจำนวน 3,000 บาท (สำหรับนักเรียนไทย) หรือ 5,000 บาท (สำหรับนักเรียนต่างชาติ) เพื่อสำรองที่นั่ง (ไม่สามารถเรียกคืนได้ และกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่อีกครั้งเพื่อสอบถามจำนวนที่นั่งว่างก่อนชำระค่าสมัคร)
ขั้นตอนการสมัคร
  1.  ส่งเอกสารการสมัคร: ผู้สมัครสามารถส่งเอการการสมัครตามรายละเอียดด้านบนได้หลากหลายช่องทาง อาทิ ถ่ายรูป หรือสแกนเอกสารแล้วตอบกลับมาทางอีเมล thailand@cordonbleu.edu หรือเดินทางมาสมัครด้วยตัวเองในเวลาทำการของทางโรงเรียนฯ (วันจันทร์-เสาร์ เวลา 09.30-11.30 น. และ 11.30-16.30 น.) พร้อมหลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร
  2. หนังสือตอบรับการศึกษา: เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารการสมัครครบถ้วนแล้ว จะดำเนินการจองที่นั่งในหลักสูตรนั้นๆให้ พร้อมกับฝ่ายทะเบียนของทางโรงเรียนฯ จะออกเอกสารตอบรับการเข้าศึกษาให้กับผู้สมัครเรียน พร้อมรายละเอียดการชำระเงินค่าเรียนตามวันและเวลาที่กำหนด
  3. ยืนยันการสมัครเรียน: เมื่อผู้สมัครชำระเงินเต็มจำนวนตามระยะเวลาที่กำหนด ทางโรงเรียนฯ จะทำการยืนยันการลงทะเบียน และกลุ่มเรียนให้กับผู้สมัคร
TOP