Le Cordon Bleu โลโก้

ความสำเร็จในการมอบทุน
การศึกษาแก่โครงการ HCTC แม่สอด จังหวัดตาก

เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต

เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต ได้ต้อนรับคุณ Delphine Waller ผู้อำนวยการโรงเรียนและผู้จัดการโครงการ HCTC เพื่อเยี่ยมเยียนนักเรียนทุนจำนวน 2 ท่าน เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา

เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต มีความยินดีที่ได้มอบทุนการศึกษาให้กับศูนย์การฝึกสอนการประกอบอาหารและการบริการ หรือ เอชซีทีซี (Hospitality & Catering Training Centre – HCTC) ในอำเภอแม่สอด เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนชาวไทย-กะเหรี่ยง จากอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก จำนวน 2 ทุน ประจำภาคเรียนเดือนมกราคม ปี 2560 ที่ผ่านมา ได้แก่ นางสาวสุภาวรรณ ธรรมาภิวาท (ศิษย์เก่าหลักสูตรการประกอบขนมอบชั้นต้น) และนายกลวัชร ศรีอำไพเลิศ (ศิษย์เก่าหลักสูตรการประกอบอาหารคาวชั้นต้น) ณ โรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต

โครงการ HCTC ได้มอบโอกาสให้กับเยาวชนไทยผู้ด้อยโอกาสจากชนกลุ่มน้อยชาวกะเหรี่ยง ด้วยการฝึกสอนวิชาชีพที่พวกเขาจำเป็นต้องใช้เพื่อขจัดวงจรแห่งความยากจนและใช้ในการดำรงชีวิตการทำงานในธุรกิจด้านการบริการของไทย ซึ่งสอดคล้องกับความตั้งใจอย่างยิ่งของโรงเรียนฯ ในการเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพของตนเองผ่านการศึกษา การเรียนรู้ ในหลักสูตรคลาสสิคไซเคิล สร้างความรู้ ความสามารถ และทักษะ เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ เพื่อให้มีชีวิตและอาชีพที่ดีอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา นักเรียนทั้ง 2 ท่าน ได้สำเร็จการศึกษาและรับประกาศนียบัตรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีคุณสุภาวรรณ ธรรมาภิวาท เป็นตัวแทนในการกล่าวขอบคุณโรงเรียนสอนการประกอบอาหารเลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต และคุณ Christophe Mercier และกล่าวถึงเป้าหมายในอนาคตว่า เธอตั้งใจจะกลับไปถ่ายทอดความรู้และทักษะรอบด้านที่ได้รับจากเลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต ให้แก่รุ่นน้องต่อไป นับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของโรงเรียนสอนการประกอบอาหารเลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต ในการมอบเรื่องราวดีๆ เพื่อตอบแทนสังคม


เป้าหมายในอนาคตคือ นำความรู้และทักษะรอบด้านที่ได้รับ
จากเลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต ถ่ายทอดให้แก่สมาชิกในอำเภอแม่สอดต่อไป

- สุภาวรรณ  ธรรมาภิวาท -

News & Events

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูลเพิ่มเติม
TOP