Le Cordon Bleu โลโก้

มาตรการเตรียมพร้อมเปิดภาคเรียนใหม่แบบ On-Site

เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต
เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต พร้อมเปิดภาคเรียนใหม่แบบ On Site ในวันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ตามแนวปฏิบัติการเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำหรับการเตรียมเปิดภาคเรียนใหม่ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

โดยเชฟผู้สอน นักเรียน และบุคลากรของโรงเรียนทุกท่าน ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินตนเองเกี่ยวกับการเดินทางและความเสี่ยงใกล้ชิดโรคโควิด-19 การเข้ารับการตรวจแอนติเจน (ATK) ในวันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 การรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล ตลอดจนปฏิบัติตามมาตรการ DMHTTA และมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 อย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้แก่บุคลากรและนักเรียนทุกคนในโรงเรียนฯ

D – Distancing การเว้นระยะห่าง, M – Mask wearing การสวมหน้ากากอนามัย, H – Handwashing การล้างมือให้สะอาด, T – Temperature check การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย, T – Testing การทดสอบ and A – Application ‘Thai Save Thai’ self-assessment แอพพลิเคชั่น "ไทยเซฟไทย" สำหรับทำแบบประเมินด้วยตนเอง

We Are Ready! #BacktoSchool


News & Events

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูลเพิ่มเติม
TOP