Le Cordon Bleu โลโก้

เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต ยกระดับมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19


14 มกราคม 2565 - เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต ยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยและการรักษาความสะอาดอย่างเคร่งครัด พร้อมจัดการเรียนการสอนแบบ On-Site อย่างต่อเนื่อง ภายใต้แนวปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในประเทศไทย โดยมีนโยบายกำหนดให้นักเรียน บุคลากรและพนักงานของโรงเรียนทุกท่าน ตลอดจนผู้ที่นัดหมายเข้าเยี่ยมชมโรงเรียนและขอข้อมูลหลักสูตรจะต้องทำการตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ Antigent Test Kit (ATK) และส่งผลตรวจให้กับทางโรงเรียนก่อนเข้ามาภายในบริเวณโรงเรียนเป็นระยะเวลาล่วงหน้า 1 วัน


WE.DO.CARE
เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต เพิ่มความเข้มข้นในการทำความสะอาดภายในโรงเรียนมากยิ่งขึ้น โดยกำหนดให้มีการทำความสะอาดห้องเรียน ห้องน้ำ ห้องล็อกเกอร์ ทางเดิน และจุดใช้บริการต่าง ๆ ภายในโรงเรียน

WE’RE VACCINATED!
บุคลากรและพนักงานของ เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต ได้เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบจำนวน 2 เข็ม 100% เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ทางโรงเรียนฯ ยังคงมุ่งมั่นให้พนักงานของเราได้รับการฉีดวัคซีนเข็ม 3 ครบ 100% เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน


News & Events

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูลเพิ่มเติม
TOP