Le Cordon Bleu โลโก้

โรงเรียนและมหาวิทยาลัย
เข้าเยี่ยมชม
เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต
โรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต มีความยินดีที่โรงเรียน มหาวิทยาลัย และหน่วยงานต่างๆ ให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมโรงเรียน แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ด้านการประกอบอาหารในแง่มุมต่างๆ อันเป็นการสร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการ ในการพัฒนาการจัดการเพื่อยกระดับคุณภาพการผลิตนักเรียนและบัณฑิตไทยให้เป็นที่ยอมรับระดับสากลต่อไป

เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต ให้การต้อนรับ “คณบดีสำนักวิชาการจัดการ รองคณบดีฯ ผู้ช่วยคณบดีฯ ประธานหลักสูตรการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง” จำนวน 10 ท่าน เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา เพื่อเข้าเยี่ยมชมสถานที่ รับฟังการบรรยาย ตลอดจนแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้บริหารโรงเรียน และเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต ได้ให้การต้อนรับ “อาจารย์อานนท์ และคณะนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล” รวมจำนวน 14 ท่าน เพื่อเข้าเยี่ยมชมสถานที่ และรับฟังข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเรียนต่อในหลักสูตรต่างๆ ที่ เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต

News & Events

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูลเพิ่มเติม
TOP