Le Cordon Bleu โลโก้

กิจกรรมเยี่ยมชมตลาดกับหลักสูตรวิชาการครัวไทย

เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต


โรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต จัดกิจกรรม Market Visit พานักเรียนหลักสูตรวิชาการครัวไทยเยี่ยมชมตลาด โดยมีเชฟอติคุณ ตันตระกูล เชฟผู้สอนหลักสูตรวิชาการครัวไทย คอยแนะนำและให้ความรู้กับนักเรียนระหว่างการลงพื้นที่เยี่ยมชมตลาดในท้องถิ่นหลายแห่ง

“โรงเรียนของเรามุ่งเน้นให้นักเรียนได้รับความรู้ตั้งแต่พื้นฐานอย่างลึกซึ้ง เพื่อให้เข้าใจในหลักการ รสชาติ และการจัดการกับวัตถุดิบแต่ละชนิดได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งจะทำให้รสชาติอาหารมีความอร่อยและเป็นเอกลักษณ์” - เชฟอติคุณ กล่าว

กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการครัวไทย (
Professional Thai Cuisine) เพื่อให้นักเรียนได้เห็นถึงภาพความสัมพันธ์ของเกษตรกร-พ่อค้าคนกลาง-ผู้ค้ารายย่อย ที่จะช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนรู้การเลือกซื้อวัตถุดิบที่มีคุณภาพจากแหล่งที่เหมาะสม


 

News & Events

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูลเพิ่มเติม
TOP