Le Cordon Bleu โลโก้

ร่วมงานนิทรรศการศึกษาต่อ
เพื่อแนะแนวการศึกษา
เดือนสิงหาคม-ตุลาคม 2560

เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต

โรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต ร่วมงานนิทรรศการศึกษาต่อเพื่อแนะแนวการศึกษา และให้ข้อมูลกับนักเรียน ณ โรงเรียน มหาวิทยาลัยและงานนิทรรศการต่างๆ ดังต่อไปนี้ มหาวิทยาลัยรังสิต เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 AECC Education Agents เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 โรงเรียนนานาชาติร่วมฤดี เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560 Dek Dee Education Fair เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2560 โรงเรียนสาธิตนานาชาติมหิดล เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 และ โรงเรียนนานาชาตินิสท์ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560

การเข้าร่วมงานแนะแนวการศึกษาดังกล่าว ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี มีนักเรียนจำนวนมากให้ความสนใจ ติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียน หลักสูตรต่างๆ ตลอดจนวิธีการสมัคร โดยมีเจ้าหน้าที่ Student Recruitments จาก เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต คอยให้คำแนะนำปรึกษา

News & Events

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูลเพิ่มเติม
TOP