Le Cordon Bleu โลโก้

หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

(สำหรับนักเรียนและผู้ที่สนใจเข้าศึกษา)

บริษัท เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต จำกัด/โรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต (“เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต”) ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ส่งผลให้การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล1  ของเจ้าของข้อมูลซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่ดำเนินการโดย เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด รวมถึงการแจ้งข้อมูลให้แก่เจ้าของข้อมูลทราบตามหนังสือฉบับนี้ และการขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล (บางกรณี) ตามเอกสารแนบหนังสือฉบับนี้

1 การประมวลผลข้อมูล คือ การดำเนินการใด ๆ ซึ่งกระทำต่อข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการเก็บ บันทึก จัดระบบ การเก็บรักษา การเปลี่ยนแปลง ใช้ เปิดเผย หรือส่งต่อข้อมูล เผยแพร่ หรือการกระทำอื่นใดเพื่อให้ข้อมูลสามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ของการนำข้อมูลไปใช้

 

รายละเอียด

 • อ่านข้อมูล

  1. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล
  เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อมจากข้อมูลที่เจ้าของข้อมูล หรือตัวแทนของเจ้าของข้อมูล ให้ไว้กับ เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเจ้าของข้อมูล พันธมิตรทางธุรกิจของ เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต โรงแรมในกลุ่มดุสิต การให้บริการทางโทรศัพท์ บริการทางด้านดิจิทัลต่าง ๆ ของ เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต รวมถึงการใช้งานเว็บไซต์ การดาวน์โหลดข้อมูลจากแอปพลิเคชั่น แหล่งข้อมูลอื่นใดที่เชื่อถือได้ เช่น สมาคม องค์กรของรัฐ หน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน งานสัมมนา งานฝึกอบรม งานออกร้าน ทั้งที่ เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต จัดขึ้นเองหรือองค์กรภาครัฐ และภาคเอกชนอื่น ๆ รวมไปถึงสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ เป็นต้น

  2. ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่ เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต จัดเก็บ

  • ข้อมูลส่วนบุคคลของนักเรียน และผู้ปกครอง ได้แก่ ชื่อ สัญชาติ วัน/เดือน/ปี เกิด เพศ สถานที่เกิด ที่อยู่จัดส่งเอกสาร หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ชื่อผู้ปกครอง วัน/เดือน/ปี เกิด และข้อมูลการติดต่อผู้ปกครอง ข้อมูลการติดต่อสำหรับเหตุฉุกเฉิน วันลา/ขาดเรียน ข้อมูลบัญชีธนาคารของผู้ปกครอง รายการสิ่งที่จำเป็น บันทึกข้อมูลสุขภาพและอุบัติเหตุ ข้อมูลรายละเอียดความต้องการพิเศษที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ข้อจำกัดทางด้านโภชนาการ
  • ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา ได้แก่ ประวัติการศึกษา บัญชีการจ่ายค่าเรียน และค่ากิจกรรมนอกหลักสูตร ประวัติการเข้าและการขาดเรียน ข้อมูลเกี่ยวกับการสอบและผลการสอบ ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร ซึ่งรวมถึง รายงานที่เกี่ยวกับผลการศึกษาและ ความต้องการต่าง ๆ ทางการศึกษา รายงานอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน
  • ข้อมูลการเป็นสมาชิกชมรมหรือสมาคมในโรงเรียน
  • ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมและการฝึกงาน
  • รูปถ่ายของนักเรียน
  • ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว เช่น ข้อมูลสุขภาพ เชื้อชาติ และศาสนา
  • ข้อมูลประเภทอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของเรา เช่น การประเมินผล ข้อมูลทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลรายละเอียดความต้องการพิเศษที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรม รายงานการประเมินทางจิตวิทยา
  • ข้อมูลการเข้าศึกษา เช่น ประวัติการเข้าชั้นเรียน จำนวนวันการขาดลา และเหตุผลของการขาดลาเรียน
  • ข้อมูลการเข้าใช้ และข้อมูลสำหรับการตรวจสอบการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ แอพพลิเคชั่นเทคโนโลยีสื่อการเรียนการสอน แอพพลิเคชั่นอื่น ๆ และระบบอื่น ๆ ที่ปฏิบัติการบนคลาวด์
  • การบันทึกภาพในระบบกล้องวงจรปิด

  3. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูล
  เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลไว้เป็นระยะเวลาตราบเท่าที่วัตถุประสงค์ของการนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ยังคงมีอยู่  หลังจากนั้น เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต จะลบและทำลายข้อมูลดังกล่าว เว้นแต่กรณีจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลต่อไปตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ หรือเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของ เลอ กอร์-ดอง เบลอ ดุสิต โดยปกติในกรณีทั่วไป ระยะเวลาการเก็บข้อมูลสูงสุดจะเท่ากับ 10 ปี เว้นแต่จะมีกฎหมายกำหนดให้เก็บรักษาข้อมูลไว้เป็นระยะเวลานานกว่าที่กำหนดไว้ดังกล่าว

  4. วัตถุประสงค์ของการใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
  เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต จะใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้    

  • เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำและการจัดการทะเบียนนักเรียน
  • เพื่อการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้ารับการศึกษา การให้ทุนการศึกษา การติดต่อสื่อสาร และกิจการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้ารับการศึกษา
  • เพื่อการยืนยันตัวตนนักเรียน คุณสมบัติของนักเรียน ประวัติการศึกษาในโรงเรียน วิทยาลัย หรือสถานศึกษาอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน และข้อมูลอื่นใดที่นักเรียนได้ให้ไว้ในใบสมัคร หรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง
  • เพื่อการระบุและตรวจสอบประวัติการศึกษาในสถานการศึกษาต่าง ๆ ทั้งในปัจจุบันและในอดีต (ถ้ามี)
  • เพื่อสร้างบัญชีผู้ใช้สำหรับนักเรียนแต่ละคน รวมไปถึงการเปิดเผยผลการศึกษา และพัฒนาการทางการศึกษา
  • เพื่อให้บริการทางการศึกษา และนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการศึกษา รวมถึง การให้คำแนะนำและความช่วยเหลือที่เหมาะสมกับนักเรียน
  • เพื่อให้ผู้สอนสามารถเห็นภาพรวม และติดตามพัฒนาการของนักเรียน รวมไปถึงการบันทึกพัฒนาการ ดังกล่าว
  • เพื่อจัดทำรายงานพัฒนาการของนักเรียนแก่ผู้สอน
  • เพื่อการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการศึกษา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษา
  • เพื่อการประเมินผลและปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการศึกษา
  • เพื่อป้องกันและตรวจสอบการฉ้อฉล
  • เพื่อการปฏิบัติการตามที่กฎหมายกำหนดให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่าง
  • เพื่อตรวจสอบ วิเคราะห์ และเตรียมเอกสารตามที่ถูกร้องขอโดยหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับควบคุมดูแล
  • เพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา กิจกรรม สิ่งอำนวยความสะดวก บริการและสิทธิประโยชน์ใดที่โรงเรียนจัดหาให้กับนักเรียน (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กิจกรรมที่ถูกกำกับโดยข้อกำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา)
  • เพื่อการติดต่อสื่อสาร แจ้งทราบถึงข่าวสารและความเปลี่ยนแปลงของโรงเรียน รวมถึงการให้ข้อมูลอื่น ๆ
  • เพื่อใช้ในสื่อประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน เช่น แผ่นพับประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์
  • เพื่อใช้วิเคราะห์และวิจัยทางสถิติ เพื่อการสำรวจ ตรวจสอบ และการสอบบัญชี
  • เพื่อการจัดทัศนศึกษา
  • เพื่อประสานงานและดำเนินการส่งนักเรียนไปฝึกงานหรือสมัครงานที่โรงแรมหรือกับองค์กร/บุคคลภายนอก
  • เพื่อออกหนังสือรับรอง และ/หรือ ประกาศนียบัตรร่วมกับสถาบันอื่นแก่นักเรียน
  • เพื่อนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตลาดที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรการศึกษา ผ่านทาง อีเมล ไปรษณีย์ และสื่อสังคมออนไลน์
  • เพื่อป้องกันสุขอนามัยของนักเรียน
  • เพื่อรองรับแผนปฏิบัติด้านความปลอดภัยของนักเรียน

  ในกรณีที่ เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต ใช้บริการจากผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลภายนอก เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญา การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย หรือตามที่เจ้าของข้อมูลให้ความยินยอมไว้ (ในกรณีที่จำเป็น) เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต จะไม่เปิดเผยหรือทำให้ข้อมูลของเจ้าของข้อมูลไปเปิดเผย แสดง หรือทำให้ปรากฏในลักษณะอื่นใดที่ไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญา การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย หรือตามที่เจ้าของข้อมูลได้ให้ความยินยอมไว้ เว้นแต่ เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต จะได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อน หรือเป็นกรณีที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดให้สามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล 

  หากเจ้าของข้อมูลไม่สามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญา หรือเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาที่มีต่อเจ้าของข้อมูล หรือไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้

  เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และในกรณีที่ เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล เจ้าของข้อมูลสามารถเพิกถอนความยินยอมได้ตลอดเวลา

  5. ผู้ที่ได้รับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจาก เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต
  เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลโดยไม่มีฐานการประมวลผลข้อมูลโดยชอบด้วยกฎหมาย โดยข้อมูลของเจ้าของข้อมูล อาจเปิดเผย หรือโอนไปยังองค์กร หน่วยงานของรัฐ หรือบุคคลภายนอก รวมถึง

  • หน่วยงานราชการ เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต อาจทำการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของนักเรียนไปยังหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือข้อกำหนดทางกฎหมายอื่นใดที่ เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต ต้องปฏิบัติตาม นอกจากนี้ สำหรับนักเรียนชาวต่างชาติ เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต อาจเปิดเผยข้อมูลของนักเรียนคนดังกล่าวไปยังหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการดำเนินการขอวีซ่า หรือการดำเนินการอื่นใด
  • เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต อาจทำการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของนักเรียนแก่ธุรกิจอื่นภายในของกลุ่มของ เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต เพื่อดำเนินการส่งนักเรียนเรียนต่อ ฝึกงาน และ/หรือ ทัศนศึกษา
  • โรงแรม หรือองค์กรอื่น เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต อาจทำการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของนักเรียนไปยังโรงแรมหรือองค์กรอื่น เพื่อดำเนินการส่งนักเรียนศึกษาดูงานน ฝึกงาน และ/หรือ ทัศนศึกษา
  • พันธมิตรโรงเรียนและสถาบันการศึกษา เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต อาจทำการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของนักเรียนไปยังพันธมิตรโรงเรียนและสถาบันการศึกษาที่ดำเนินหลักสูตรร่วมกับ เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต  เพื่อวัตถุประสงค์ในการประเมินและจัดทำหนังสือรับรอง และ/หรือ ประกาศนียบัตร ให้แก่นักเรียนที่เข้าเรียนหลักสูตร ดังกล่าว
  • โรงพยาบาล สถาบันทางการแพทย์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต อาจทำการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของนักเรียนไปยังพยาบาล แพทย์ หรือองค์การสังคมสงเคราะห์ ในกรณีที่การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวนั้นเป็นไปเพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต หรือการไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะส่งผลกระทบเชิงลบต่อบุคคลใดได้
  • ผู้ให้บริการภายนอก เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต อาจทำการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับผู้ให้บริการภายนอกที่จำเป็นต่อการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้ารับการศึกษา การจัดการภายใน การเรียนการสอน การจัดหาสิทธิประโยชน์สำหรับนักเรียน การสังคมสงเคราะห์ และการคุ้มครองเด็ก
  • เจ้าของแฟรนไชส์ (Franchisor) เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต อาจทำการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของนักเรียนไปยังสถาบันศึกษาผู้เป็นเจ้าของแฟรนไชส์ ซึ่งได้ให้สิทธิในการดำเนินกิจการโรงเรียนแก่ เลอ กอร์-ดอง เบลอ ดุสิต เพื่อวัตถุประสงค์ในการประเมินและจัดทำหนังสือรับรอง และ/หรือ ประกาศนียบัตร ให้แก่นักเรียนที่เข้าเรียนหลักสูตร ดังกล่าว
  • สถาบันการเงิน เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต อาจทำการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของนักเรียนให้สถาบันการเงิน ธนาคาร บริษัทบัตรเครดิต หน่วยงานตรวจสอบเครดิต หรือ หน่วยงานทวงถามหนี้ตามที่จำเป็น ในการทำจ่ายและรับชำระเงินตามที่มีการร้องขอ โดย เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลที่มีอำนาจในการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวตามที่กฎหมายกำหนด และสามารถพิสูจน์ได้ว่าตนมีอำนาจในการเข้าถึงดังกล่าว เท่านั้น

  เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต จะทำการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อผู้รับข้อมูลในต่างประเทศ เฉพาะกรณีที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ทำได้ เท่านั้น

  ในกรณีที่ เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต จำเป็นต้องส่งข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลให้แก่บุคคลภายนอก เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต จะดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลภายนอกจะดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล ไม่ให้เกิดการสูญหาย การเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต การใช้ การดัดแปลง หรือการเปิดเผยและการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง

  6. มาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
  เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต ใช้ระบบรักษาความปลอดภัยที่มีมาตรฐานสูงทั้งในด้านเทคโนโลยี และกระบวนการ เพื่อป้องกันการโจรกรรมข้อมูล โดยได้ลงทุน ทุ่มเทเวลา และบุคลากรเป็นจำนวนมาก เพื่อให้มั่นใจว่า เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต มีการรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานสูง ข้อมูลของเจ้าของข้อมูลจะปลอดภัยด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และได้รับการปกป้องด้วยมาตรการต่าง ๆ ของ เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต 

  ถึงแม้ เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต จะทุ่มเทและใช้ความพยายามในการดูแลข้อมูลให้มีความปลอดภัย ด้วยการใช้เครื่องมือทางเทคนิคร่วมกับการบริหารจัดการโดยบุคคล เพื่อควบคุมและรักษาความปลอดภัยข้อมูล มิให้มีการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลที่เป็นความลับของเจ้าของข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต แต่อาจไม่สามารถป้องกันความผิดพลาดได้ทุกประการ เช่น การปกป้องข้อมูลของเจ้าของข้อมูลจากการถูกจู่โจมโดยไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือถูกเข้าถึงโดยบุคคลที่ไม่มีอำนาจได้ เจ้าของข้อมูลจึงควรติดตามข่าวสารเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ให้ทันสมัยอยู่เสมอ ติดตั้งซอฟต์แวร์ประเภท personal firewall เพื่อป้องกันคอมพิวเตอร์จากการจู่โจม หรือโจรกรรมข้อมูล

  7. สิทธิของเจ้าของข้อมูล
  การใช้สิทธิในเรื่องใด ๆ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 7 นี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 8 ของหนังสือแจ้งฉบับนี้ อนึ่ง สิทธิตามที่กำหนดไว้ในข้อ 7 นี้ อาจมีการปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ซึ่งอาจมีการออกหลักเกณฑ์โดยรัฐเป็นคราว ๆ โดย เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต จะแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบต่อไป 

  7.1    สิทธิในการได้รับแจ้งข้อมูล: ในกรณีที่ เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต มีการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือที่นอกเหนือจากความยินยอมใด ๆ ที่ได้ให้ไว้ เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต จะแจ้งและ/หรือขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อนการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่นอกวัตถุประสงค์ ดังกล่าว

  7.2    สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล: เจ้าของข้อมูลมีสิทธิที่จะขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของตน และมีสิทธิที่จะร้องขอให้ เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลของเจ้าของข้อมูล 

  7.3    สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง: ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลง เจ้าของข้อมูลจะดำเนินการยื่นคำขอแก้ไขข้อมูลดังกล่าวตามวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อ 8 ได้ เพื่อทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลนั้นถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

  7.4    สิทธิในการโอนถ่ายข้อมูลส่วนบุคคล: ในกรณีที่ระบบของ เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต รองรับเจ้าของข้อมูลมีสิทธิที่จะรับข้อมูลส่วนบุคคลของตน ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ โดยเครื่องมืออุปกรณ์อัตโนมัติ หรือขอให้โอนโดยอัตโนมัติได้ 

  7.5    สิทธิในการขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคล: เจ้าของข้อมูลมีสิทธิขอให้ลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลได้ในกรณีหนึ่งกรณีใดดังต่อไปนี้ (ก) หมดความจำเป็นอีกต่อไปในการเก็บ รวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ (ข) เมื่อเจ้าของข้อมูลถอนความยินยอมในการเก็บ รวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดย เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต ไม่มีอำนาจตามกฎหมายที่จะประมวลผลข้อมูลนั้นอีกต่อไป (ค) เมื่อเจ้าของข้อมูลคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หรือ (ง) เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลได้ถูกประมวลผลโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

  7.6    สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล: เจ้าของข้อมูลมีสิทธิขอให้ เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ดังนี้ 
           (1)    เมื่อ เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลตามที่เจ้าของข้อมูลร้องขอให้ดำเนินการปรับปรุงเพื่อทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด 
           (2)    เมื่อเป็นข้อมูลที่ต้องลบหรือทำลายตามข้อ 7.5 แต่เจ้าของข้อมูลขอให้ระงับการใช้ข้อมูลแทน 
           (3)    เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ แต่เจ้าของข้อมูลขอให้ เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต เก็บรักษาข้อมูลไว้ก่อนเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย 
           (4)    เมื่อ เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต อยู่ในระหว่างการพิสูจน์การเก็บรวมรวมข้อมูลส่วนบุคคล หรืออยู่ระหว่างตรวจสอบการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่กฎหมายกำหนด 

  7.7    สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล: เจ้าของข้อมูลมีสิทธิที่จะคัดค้านการเก็บ รวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตนได้ในกรณีดังต่อไปนี้
           (1)    เป็นข้อมูลที่ เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต ได้มีการเก็บรวมรวมข้อมูลดังกล่าว (ก) จากการปฏิบัติหน้าที่ของ เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต จากคำสั่งของรัฐ หรือ (ข) จากความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของ เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต  หรือของนิติบุคคลอื่น 
           (2)    เป็นกรณีที่ เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดแบบตรง 
           (3)    เป็นกรณีที่ เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยในด้านต่าง ๆ ที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงทางสถิติ 

  7.8    สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม: เจ้าของข้อมูลมีสิทธิที่จะเพิกถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ โดยการถอนความยินยอมดังกล่าวจะไม่กระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่เจ้าของข้อมูลได้ให้ความยินยอมไปแล้วก่อนหน้านี้ ทั้งนี้ หากการถอนความยินยอมจะส่งผลกระทบต่อข้อมูลส่วนบุคคลในเรื่องใด เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต จะแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบถึงผลกระทบจากการถอนความยินยอม

  อนึ่ง  เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต อาจปฏิเสธคำขอใช้สิทธิข้างต้น หากการดำเนินการใด ๆ เป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์หรือเป็นกรณีที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล หรือเป็นกรณีที่อาจส่งผลกระทบและก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิหรือเสรีภาพของเจ้าของข้อมูลหรือบุคคลอื่น หรือเป็นการดำเนินการเพื่อการศึกษาวิจัยทางสถิติที่มีมาตรการปกป้องข้อมูลที่เหมาะสม หรือเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้อง การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องหรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

  8. หลักเกณฑ์และวิธีการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล

  1.
  • เจ้าของข้อมูลที่ประสงค์จะใช้สิทธิ ให้ยื่นแบบคำร้องขอใช้สิทธิผ่านทาง thailand@cordonbleu.edu
  • หรือ ติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ที่:
   บริษัท เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต จำกัด: 
   4,4/5 อาคารเซ็นทรัลทาวเวอร์ ชั้น 17-18 เซ็นทรัลเวิล์ด
   ถนนราชดำริ ปทุมวัน กรุงเทพ 10330
   โทรศัพท์ 02 237 8877 
   อีเมล์ thailand@cordonbleu.edu
  • กรุณาระบุว่า “คำขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” รวมถึงระบุชื่อ นามสกุล และข้อมูลการติดต่อกลับ
  2.
  • คำร้องจะถูกนำส่งมาที่เจ้าหน้าที่ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อการตรวจสอบตัวตนของผู้ยื่นคำร้องขอ
  • ในการตรวจสอบตัวตนของผู้ยื่นคำร้องขอ เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต จำเป็นต้องให้ท่านส่งเอกสารได้แก่ สำเนาของเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยราชการ (เช่น บัตรประชาชน ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง) ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ เบอร์โทรศัพท์ และ ข้อมูลของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ท่านได้รับ นอกจากนี้ท่านจำเป็นจะต้องลงชื่อในคำร้องขอดังกล่าวด้วย
  3.
  • เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จะต้องพิจารณาคำร้องว่าจะสามารถดำเนินการได้หรือไม่ เช่น พิจารณาความสมเหตุสมผล หรือผลกระทบในทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้อื่น เป็นต้น หรือมีเหตุปฏิเสธตามที่กฎหมายกำหนดไว้หรือไม่
  4.
  • ในกรณีที่คำร้องขออยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะดำเนินการได้ เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจะดำเนินการตามคำร้องขอใช้สิทธิ และแจ้งให้ท่านทราบโดยเร็ว ตามช่องทางการติดต่อที่เจ้าของข้อมูลได้แจ้งไว้ในแบบคำร้องขอใช้สิทธิ 
  5.
  • ในกรณีที่คำร้องขอใช้สิทธิ ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะดำเนินการให้ได้ เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจะแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบโดยเร็ว ตามช่องทางการติดต่อที่เจ้าของข้อมูลได้แจ้งไว้ในแบบคำร้องขอใช้สิทธิ พร้อมระบุเหตุผลของการปฏิเสธ ทั้งนี้ เจ้าของข้อมูลมีสิทธิที่จะร้องทุกข์ต่อหน่วยงานกำกับดูแลตามที่กฎหมายกำหนดซึ่งจะแจ้งให้ท่านทราบในหนังสือแจ้งผลการพิจารณา

  หมายเหตุ:

  1. การดำเนินการตามขั้นตอนข้างต้น จะใช้เวลาไม่เกินกว่า 30 (สามสิบ) วันนับจากวันที่ได้รับคำร้องขอและเอกสารประกอบคำร้องขอครบถ้วน
  2. การดำเนินการตามคำร้องขอข้างต้นไม่มีค่าใช้จ่าย อย่างไรก็ดี หากการดำเนินการตามคำร้องขอส่วนใดมีค่าใช้จ่าย เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต จะแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบก่อนดำเนินการ
ในฐานะ “เจ้าของข้อมูล” ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ บริษัท เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต จำกัด/โรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต (“เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต”) ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ข้าพเจ้าได้ทำเครื่องหมายไว้ในช่อง “ยินยอม” และลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์

วัตถุประสงค์หลัก รายละเอียดวัตถุประสงค์
การตรวจสอบคุณสมบัติด้านสุขภาพของผู้สมัครเข้ารับการศึกษา และการจัดการรักษาที่เหมาะสมให้ระหว่างการเข้ารับการศึกษา เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย ข้อมูลสุขภาพ ประวัติสุขภาพ และประวัติการแพ้อาหาร เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติด้านสุขภาพ ในขั้นตอนการพิจารณารับสมัครนักเรียน และเพื่อจัดการรักษาที่เหมาะสมระหว่างการเข้ารับการศึกษา

ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจถึงการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าตามที่ระบุไว้ในหนังสือยินยอมฉบับนี้ และได้ลงนามด้วยความสมัครใจเพื่อให้ความยินยอม โดยทราบถึงสิทธิในการให้หรือปฏิเสธที่จะให้ความยินยอม รวมถึงสิทธิในการเพิกถอนภายหลัง  ทั้งนี้ข้าพเจ้าตกลงให้สำเนา ภาพถ่าย หรือการบันทึกในรูปแบบใด ๆ มีผลเป็นหลักฐานยืนยันถึงการให้ความยินยอมของข้าพเจ้าเช่นเดียวกัน

หนังสือยินยอม

TOP